Obchodní podmínky Kroužkuj.cz, s.r.o.

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují podmínky inzerce na portálu Kroužkuj.cz.

1.2 Provozovatelem portálu Kroužkuj.cz je společnost Kroužkuj.cz, s.r.o., IČ: 054 38 900, se sídlem Klimentská 1212/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263679 (dále jen "poskytovatel").

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 15. 8. 2017.

1.4. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu Kroužkuj.cz, pokud ze smlouvy nebo dohody stran nevyplývá jinak.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Kroužkuj.cz.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu Kroužkuj.cz. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Kroužkuj.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Definice

3.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není vlastním textem provozovatele, šířené na portálu Kroužkuj.cz za finanční úplatu či zdarma. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

3.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

3.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.

3.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu Kroužkuj.cz založit klientský účet (dále jen "klientská administrace").

4. Uzavření smlouvy

4.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, kuponem, e-mailem, faxem, sms, přes klientskou administraci).

4.2 Obsah inzerce musí respektovat zásady etiky, dobrých mravů a nesmí porušovat zákony ČR.

4.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky provozovatelem. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

4.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje provozovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy provozovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

5. Podmínky objednání a zveřejnění inzerce

5.1 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané provozovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

5.2 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:

a) inzerce bude v rozporu s obchodními nebo etickými zásadami provozovatele;

b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

5.3 Provozovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností provozovatele.

6. Cena inzerce

6.1 Cena inzerce je stanovena ceníky provozovatele, zveřejněnými na portálu Kroužkuj.cz.

6.2 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.

6.3 Provozovatel vystaví objednateli daňový doklad vždy po uhrazení ceny inzerce, to znamená po připsání platby na účet provozovatele.

6.4 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet provozovatele.

6.5 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

7. Slevy na inzerované kurzy objednatele

7.1 Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet na inzerované kurzy objednatele slevy, za účelem získání většího množství zájemců o kurzy objednatele.

7.2 Náklady na vzniklý rozdíl mezi cenou kurzů uvedenou v klientské administraci a cenou kurzů poníženou o slevu nese vždy provozovatel, a to v plné výši. Tyto náklady provozovatel odečte při každém vyúčtování ceny inzerce a o tuto částku bude cena inzerce ponížena. V případě, že tyto náklady překročí cenu inzerce, zavazuje se provozovatel tento rozdíl uhradit objednateli.

7.3 Objednatel se zavazuje, že zájemci o kurz bude účtovat částku, kterou zájemce potvrdil při rezervaci kurzu na portálu provozovatele, to znamená v případě slevy částku poníženou o tuto slevu.

7.4 Objednatel má právo požádat provozovatele o odstranění možnosti uplatnění slev na jeho kurzy. Provozovatel v takovém případě neumožní zájemcům o tyto kurzy využít slevu. Objednatel bere na vědomí, že při odstranění této možnosti uplatnění slev na jeho kurzy může získat menší množství zájemců než obvykle.

8. Ukončení smlouvy

8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených provozovatelem.

9. Smluvní pokuty

9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je provozovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy provozovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

8.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je provozovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

10. Reklamace

10.1 Provozovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit provozovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, provozovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

10.2 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

11. Podmínky zpracování osobních údajů

11.1 Objednatel se zavazuje, že jakožto správce osobních údajů uživatelů, bude s těmito údaji nakládat pouze pro účely nezbytné pro vyřízení žádosti o rezervaci místa v kroužku, dotazy, nebo jiné požadavky uživatelů. Objednatel bere také na vědomí, že pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Objednatel využívá osobní údaje nad rámec vyřízení požadavku, může ho uživatel přímo kontaktovat a požádat jí o nápravu.

V rámci vyřizování požadavků uživatelů provádí pro Objednatele společnost Kroužkuj.cz zpracování osobních údajů. Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje uživatelů, najdete v dokumentu Ochrana soukromí.

12. Ostatní

12.1 Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení provozovatele na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny provozovatele.

12.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Kroužkuj.cz.

12.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Kroužkuj.cz, neoprávněný přístup k datům provozovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu Kroužkuj.cz.

12.4 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

12.5 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, provozovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.

12.6 Pro soudní spory mezi provozovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla provozovatele.

Partneři:


© 2021 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky